top of page

DIFFERENT TYPES OF MEDICINES ON EARTH

conventional medicine

Conventional medicine is the sum total of the knowledge, skills, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures. They are used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness.

Complementary and Alternative medicine

The words "complementary medicine" or "alternative medicine" are used interchangeably with traditional medicine in some countries. They are a broad set of health care practices but they are not integrated into the dominant health care system.

● If a non-mainstream practice is used together with conventional medicine, it’s considered “complementary.”

● If a non-mainstream practice is used in place of conventional medicine, it’s considered “alternative.”

Most complementary health approaches fall into one of two subgroups - natural products or mind and body practices.

natural products

This group includes a variety of products, such as herbs (also known as botanicals), vitamins and minerals and probiotics. They are widely available to consumers and often sold as dietary supplements.

mind and body practices

Mind and body practices include a large and diverse group of procedures or techniques taught by a trained teacher. Yoga, chiropractic and osteopathic manipulation, meditation and massage therapy are among the most popular mind and body practices used by adults.

Other mind and body practices include acupuncture, relaxation techniques (such as breathing exercises, guided imagery, and progressive muscle relaxation), tai chi, qi gong, healing touch, hypnotherapy, and movement therapies (such as Feldenkrais method, Alexander technique, Pilates, Rolfing Structural Integration, and Trager psychophysical integration).

other complementary health approaches

Some approaches may not neatly fit into either of these groups - for example, the practices of traditional healers, Ayurvedic medicine, traditional Chinese medicine, homeopathy, and naturopathy.

Integrative medicine

There are many definitions of “integrative” health care, but all involve bringing conventional and complementary approaches together in a coordinated way.

Holistic medicine

Holistic medicine is the art and science of healing that addresses the whole person – body, mind, and spirit. The practice of holistic medicine integrates conventional and alternative therapies to prevent and treat disease, and most importantly, to promote optimal health.


CÁC PHƯƠNG PHÁP Y HỌC KHÁC NHAU TRÊN THẾ GIỚI


Y học thông thường

Y học thông thường là tập hợp tất cả những kiến thức, kĩ năng, phương pháp thực hành dựa trên lý thuyết, tín ngưỡng và kinh nghiệm bản địa từ các nthiệnn hoá khác nhau. Chúng được dùng để duy trì sức khoẻ cũng như là ngăn chặn, chẩn đoán, cải thiện hay điều trị bệnh về thể chất và tinh thần.

Y học bổ sung và y học thay thế

Từ “bổ sung" và “thay thế" trong y học được dùng cùng với nhau với các loại điều trị truyền thống ở các nước. Chúng là tập hợp rộng của các phương thức chăm sóc sức khoẻ nhưng không được tính vào các phương thức chính trong hệ thống.

● Nếu phương thức không chính thống được dùng cùng với y học thông thường thì được xem xét gọi là ‘y học bổ sung" - “complementary medicine".

● Nếu phương thức không chính thống được dùng thay cho y học thông thường thì được xem xét gọi là “y học thay thế" - “alternative medicine".

Đa số các phương pháp y học bổ sung được chia thành hai nhóm nhỏ - sản phẩm thiên nhiên và liệu pháp tâm trí và cơ thể

Sản phẩm thiên nhiên

Đối với nhóm này, các sản phẩm đa dạng bao gồm thảo mộc, vitamin và chất khoáng và các chất probiotics. Các sản phẩm này được kinh doanh rộng rãi trên thị trường với tên gọi là “thực phẩm chức năng".

Liệu pháp tâm trí và cơ thể

Liệu pháp này bao gồm một nhóm lớn và đa dạng về phương pháp và kĩ thuật đươc truyền đạt bởi giáo viên có chuyên môn. Yoga, thao tác nắn khớp xương, thiền và trị liệu xoa bóp là những liệu pháp dành cho người trưởng thành được biết đến nhiều nhất.

Những liệu pháp khác bao gồm châm cứu, phương pháp thư giãn (như bài tập thở, bài tập giãn cơ), thái cực quyền, khí công, chữa trị bằng cảm ứng, thôi miên và vật lý trị liệu (như phương pháp Feldenkrais, phương pháp Alexander, Pilates, Rolfing Structural Integration và Trager psychophysical integration).

Các phương pháp khác

Có một số phương pháp không thích hợp để gộp vào hai nhóm trên. Ví dụ, phương pháp chữa bệnh truyền thống, Ayurvedic, y học cổ truyền Trung Quốc, liệu pháp vi lượng đồng căn và liệu pháp thiên nhiên.

Y học tích hợp

Có rất nhiều định nghĩa cho từ “tích hợp" trong các phương pháp chăm sóc sức khoẻ nhưng tất cả đều liên quan đến việc phối hợp y học thông thường và y học bổ sung với nhau.

Y học quan niệm

Y học quan niệm là nghiên cứu về nghệ thuật lẫn khoa học của việc chữa trị cho toàn bộ cơ thể con người - thân thể, tâm trí và tâm hồn. Phương pháp của y học quan niệm là sự tích hợp của y học thông thường và y học thay thế nhằm ngăn chặn, chữa trị các căn bệnh và quan trọng hơn hết là thúc đẩy sức khoẻ tối ưu.

0 comments

Comments


bottom of page