complementary medicine 

 liệu pháp y học bổ sung

Complementary Medicine offers a range of therapeutic modalities, such as osteopathy, acupuncture, reiki, energy healing, reflexology, medical and clinical massage, deep tissue & sports therapy, traditional & herbal medicine, and nutrition, that compliments mainstream treatments and medical care.
Whether chronic or acute pain, injuries, anxiety, stress, sleep or digestion disorders, autoimmune deficiencies, our professional practitioners’ goals are to ease discomfort and improve your quality of life.
Liệu pháp y học bổ sung cung cấp một loạt các phương pháp trị liệu giúp hỗ trợ quá trình điều trị chính như nắn xương, châm cứu, reiki, chữa bệnh bằng năng lượng, mát-xa trị liệu, liệu pháp hỗ trợ cơ sâu hay thể thao, y học cổ truyền bằng thảo dược hay dinh dưỡng. Cho dù vấn đề của bạn là đau mãn tính hay cấp tính, chấn thương, lo lắng, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ hoặc tiêu hóa, thiếu máu tự nhiên, mục tiêu của các chuyên gia của chúng tôi là làm giảm sự khó chịu và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn.

acupuncture l châm cứu

Acupuncture is a healing practice originating from traditional Chinese medicine in which thin, specialized needles are placed at specific points in the body (acupuncture points) along specific energy lines to help with various conditions such as boosting blood circulation, relieving chronic pain, insomnia, anxiety and digestion issues.

Châm cứu là một phương pháp chữa bệnh có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc, trong đó các kim mỏng, chuyên dụng sẽ được châm vào các điểm cụ thể trong cơ thể (huyệt) dọc theo các dòng năng lượng cụ thể để giúp chữa trị các vấ đề khác nhau như tăng cường lưu thông máu, giảm đau mãn tính, mất ngủ, lo lắng và các vấn đề về tiêu hóa. 

Akashic (Soul) Records for Clarity, Healing & Transformation l thư viện Akashic làm sáng tỏ, chữa lành và thay đổi 

The Akashic Records are the energetic records for each soul about every past, present and possible future incarnation, as well as the overall development of their soul and its purpose. Every soul has its own Akashic Records, overseen and protected by beings of light called the Record Keepers. Akashic Records, guide you to clarity around challenges you may experience to facilitate healing.

Akashic Records là một thư viện của mỗi linh hồn chứa đưng mọi hiện thân trong quá khứ, hiện tại và có thể cả trong tương lai, cũng như sự phát triển tổng thể của linh hồn và mục đích của nó. Mỗi linh hồn đều có Thư viện Akashic riêng của mình, được giám sát và bảo vệ bởi ánh sáng được gọi là Người bảo vệ. Akashic Records, hướng dẫn bạn làm sáng tỏ những thách thức bạn có thể phải đối mặt để tạo điều kiện chữa lành.

be activated | được kích hot 

In order for survival, the body prioritizes the need to 1) breath 2) move and it is willing to sacrifice anything in order to meet these priorities.
BE ACTIVATED helps to build connectivity and resilience within the body. It is a simple technique that identifies and overrides cheat patterns and muscle
compensations by stimulating the nervous system to communicate with the muscles that have switched off. 
This is great for anyone who wants to see improvements in strength, flexibility, balance, speed, improve
performance or assist with injury recovery time. Why not move from a place of EXPANSION (power and integrity) instead of a place of IMPLOSION (pain and tightness). Come try for yourself!

chi nei tsang abdominal massage 

 liệu pháp massage nội tạng

The practice to learning Chi Nei Tsang will help you to clean out your intestines,
energize and detoxify the major internal organs.
Most people who practice Chi Nei Tsang abdominal massage feel that it alone is a life-changing experience.


Chi Nei Tsang is a hands on approach to health and referred to as the natural
holistic health practice of Medical Chi Kung (Qigong) to the abdomen.


It is a technique first taught by Taoist monks to enhance their health, detoxify the
body and improve their Chi. This practice has virtually disappeared from modern
China but was rediscovered and enhanced by Taoist Grandmaster Mantak Chia.

crystal healing reiki

liệu pháp năng lượng Reiki và tinh thể pha lê 

Reiki practitioners are channels that conduct the universal life force energy to dissolve blockages in the  different  levels  of  the  being  (physical,  emotional, mental,  and  spiritual),  and  to  help  harmonize the flow of energy between chakras. In a crystal healing sessions crystals are charged with Reiki energy and placed on and around the clients body. While the crystals work the Reiki practitioner will provide hands on Reiki resulting in more reiki energy working to dissolve blockages in the body.

the emotion code l Cung bậc cảm xúc

The Emotion/Body Code™ technique devised by Dr. Bradley Nelson is an energetic healing technique that uses specific questioning and muscle testing to find and remove trapped emotions & energies held in the body that can manifesting as either physical or emotional blocks. 

Whether you are, dealing with acute or chronic symptoms, seeking ways to prevent disease/pain or disability, or feel like your life isn’t as you want it to be and you’re cycling through the same unhealthy relationship patterns then this simple technique can give you new insight & show you how trapped emotions can cause all kinds of problems, and give you the means to release them.
As your certified Emotion Code Practitioner Yvonne has been trained to help you discover and regain the body’s natural ability to heal itself. 

Together we find out & clear what is compromising you to regain a healthier and happier YOU.

feldenkrais method l phương pháp feldenkrais

A system designed to promote bodily and mental well-being by conscious analysis of neuromuscular activity via exercises that improve flexibility and coordination and increase ease and range of motion.

The Feldenkrais Method is based on principles of physics, biomechanics, and an empirical understanding of learning and human development. Moshe Feldenkrais said, “We move according to our perceived self-image.” By expanding your perception and increasing awareness, you will become more aware of your habits and tensions and develop new ways of moving. By increasing sensitivity, the Feldenkrais Method assists you to live your life more fully, efficiently, and comfortably.

một hệ thống được thiết kế để thúc đẩy sức khỏe cơ thể và tinh thần bằng cách phân tích có ý thức về hoạt động thần kinh cơ thông qua các bài tập cải thiện tính linh hoạt và phối hợp và tăng tính dễ dàng và phạm vi chuyển động.

 

During Hypnotherapy you are guided into a state of deep relaxation, similar to a deep meditative trance, and the conscious faculties are reduced in order to trigger the powerful mental and physical self-healing processes that lie in the subconscious mind - the centre of all feelings, behaviors, beliefs, and memories. This allows deeper thoughts and feelings to come to the surface, helping to locate and essentially heal memories of past experiences, at times things you may not know are there, to make the positive and permanent changes you desire.

Hệ thần kinh xác định rằng tiềm thức của bạn hình thành nên hiện tại. Và phương pháp thôi miên cho phép bạn truy cập vào tiềm thức để thay đổi nhận thức của mình. Trong suốt quá trình thôi miên, một người sẽ được hướng dẫn đi đến một trạng thái thư giãn sâu, tương đồng với trạng thái thiền định sâu, và nhận thức của bạn bị giảm xuống để kích hoạt quá trình tự phục hồi về thể chất lẫn tinh thần. Quá trình này nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta – trung tâm của tất cả cảm xúc, thói quen và trí nhớ. 

hypnotherapy l quy hồi & thôi miên

integrative manual therapy 

thuật chữa trị bằng tay tổng hợp

Integrative Manual Therapy is a unique combination of a number of manual treatment methods including physical therapy, craniosacral therapy and visceral therapy. This means that it is used primarily in the treatment of organs, lymphe and blood vessels with soft-oriented manual techniques.

Integrative manual therapy considers man as a unit. No separation is therefore made between the physical and emotional aspects. In good health, there is a natural balance between the two.

However, this natural balance can be disturbed by various causes. Both physical and emotional events may underlie. At Integral Manual Therapist therefore looks beyond just the physical symptoms.

kundalini chakra balancing 

Kundalini Chakra Balancing uses energetic awareness to assess the state of your entire subtle energy system. Through guided meditation, mantras & affirmations, and subtle energy work, your Kundalini is awakened and strengthened. The Kundalini is a subtle healing energy that resides in the sacrum bone. Once awakened, it starts to bring healing and balance to your chakras and energy channels.

life coaching l tư vấn cuộc sống

Coaching is about empowering you to grow, make your vision come true, take-up challenges, try new routes, free your potential and move up. It happens through a conversation where you will gain more CLARITY about what is happening, what really matters, where you want to be and how to get there. This SAFE space offers you the opportunity to take the time to REFLECT and EXPLORE options about a transition, your career, a project, your relationships or concerns about adolescence or other life issues.

“When was the last time you talked with someone about your dreams, your goals, your health, your relationships, your passion and received the personal attention you deserve?” The purpose of coaching is to create behavioural change.

Coaching là tiếp thêm sức mạnh cho bạn để khiến cho tầm nhìn của bạn trở thành sự thật, đón nhận thử thách, thử con đường mới, giải phóng tiềm năng và tiến tới. Điều đó sẽ xảy ra thông qua những buổi trò chuyện, chúng ta sẽ biết rõ hơn về những gì đang diễn ra, liệu nó có ảnh hưởng đến chúng ta, nơi mà chúng ta muốn đến và làm cách nào để đến đó. Chính không gian AN TOÀN này sẽ gợi ý cho bạn cơ hội để dành nhiều thời gian cho việc xem lại và khám phá những sự lựa chọn về việc thay đổi, sự nghiệp, dự án, mối quan hệ hoặc là những thắc mắc về tuổi dậy thì hoặc về những vấn đề khác trong cuộc sống

“Lần cuối cùng bạn nói với ai đó về ước mơ, mục đích, sức khỏe, mối quan hệ, niềm đam mê của bạn mà họ quan tâm đến là khi nào?“. Mục đích của buổi coaching là để tạo ra một sự thay đổi về hành vi của con người. 

manual lymphatic drainage 

Manual Lymphatic Drainage (MLD) is a gentle, non-invasive way to remove excess (lymph) fluid and toxins around the body more quickly using gentle, rhythmic techniques. MLD can help with the following conditions; swelling and associated pain, lymphedema, pre- and post-cosmetic surgery, skin conditions such as eczema or acne, swelling post-surgery, sinusitis and congestion, sports injuries, fluid retention.

medical pedicure 

chăm sóc bệnh móng chân và ngón chân

A medical pedicure is a non-invasive, dry procedure performed by highly skilled foot care specialists who combine podiatry with nail care. After a full assessment of your feet and nails, your podiatrist will treat disorders affecting the feet and toenails using advanced equipment and tools, under strict hygienic protocols.
 

This service is performed in a private medical setting, and is perfect for patients suffering from arthritis, diabetics, runners, athletes, performers, individuals whose work keeps them on their feet and anyone who is self-conscious about their feet. This procedure addresses unsightly and uncomfortable conditions such as:
 

Thick skin and nails, damaged and/or weakened nails, Athlete’s foot, corns, calluses, dry&cracked heels, warts, fungus, Ingrown/overgrown toenails
Nail discoloration.

 

medical pedicure l

A medical pedicure is a non-invasive, dry procedure performed by highly skilled foot care specialists who combine podiatry with nail care. After a full assessment of your feet and nails, your podiatrist will treat disorders affecting the feet and toenails using advanced equipment and tools, under strict hygienic protocols.
 

This service is performed in a private medical setting, and is perfect for patients suffering from arthritis, diabetics, runners, athletes, performers, individuals whose work keeps them on their feet and anyone who is self-conscious about their feet. This procedure addresses unsightly and uncomfortable conditions such as:
 

Thick skin and nails, Damaged and/or weakened nails, Athlete’

osteopathy l nắn xương 

Osteopathy is a manual therapy that takes a holistic approach to healing where the physical, emotional and environmental aspects of the patient is taken into account. Osteopathy helps detecting, treating and preventing conditions that affect your muscles, ligaments, joints and organs, both scientifically and universally. Osteopathic healthcare sees the structure and function of your body as closely interlinked. This means that a person's wellbeing relies upon their neurological, musculoskeletal and visceral structures being and working in balance.

Osteopathy (thuật nắn xương) là những thao tác thủ công nhằm phát hiện, điều trị và phòng ngừa các điều kiện ảnh hưởng đến cơ bắp, dây chằng, khớp và các cơ quan theo một cách toàn diện và khoa học. Thuật nắn xương dựa trên nguyên tắc cơ bản là cấu trúc và chức năng cơ thể được tích hợp chặt chẽ với nhau: sức khỏe của một người phụ thuộc vào các cấu trúc thần kinh, cơ xương, và nội tạng làm việc cân bằng với nhau.

psychotherapy

Psychotherapy is the use of psychological methods, particularly when based on regular personal interaction, to help a person change behavior and overcome problems in desired ways.
 Psychotherapy aims to improve an individual's well-being and mental health,

 to resolve or mitigate troublesome behaviors, beliefs, compulsions, thoughts, or emotions, and to improve relationships and social skills.  It is helpful for anxiety, depression, 

grief, relationships, parenting, trauma, existential concerns, etc. 

First consultation is free.

psychotherapy

Psychotherapy is the use of psychological methods, particularly when based on regular personal interaction, to help a person change behavior and overcome problems in desired ways.
 Psychotherapy aims to improve an individual's well-being and mental health,

 to resolve or mitigate troublesome behaviors, beliefs, compulsions, thoughts, or emotions, and to improve relationships and social skills.  It is helpful for anxiety, depression, 

grief, relationships, parenting, trauma, existential concerns, etc. 

First consultation is free.

psychotherapy | tâm lý trị liệu

Psychotherapy is the use of psychological methods, particularly when based on regular personal interaction, to help a person change behavior and overcome problems in desired ways.
 Psychotherapy aims to improve an individual's well-being and mental health,

 to resolve or mitigate troublesome behaviors, beliefs, compulsions, thoughts, or emotions, and to improve relationships and social skills.  It is helpful for anxiety, depression, 

grief, relationships, parenting, trauma, existential concerns, etc.

Tâm lý trị liệu là việc sử dụng các phương pháp tâm lý, đặc biệt là khi dựa trên sự tương tác cá nhân thường xuyên, để giúp một người thay đổi hành vi và khắc phục các vấn đề theo những cách mong muốn. Tâm lý trị liệu nhằm mục đích cải thiện sức khỏe của một cá nhân và sức khỏe tâm thần, để giải quyết hoặc giảm thiểu các hành vi phiền hà, niềm tin, ép buộc, suy nghĩ hoặc cảm xúc, và để cải thiện mối quan hệ và kỹ năng xã hội. Nó rất hữu ích cho sự lo lắng, trầm cảm, đau buồn, mối quan hệ, nuôi dạy con cái, chấn thương, mối quan tâm hiện hữu, v.v.

Miễn phí buổi tư vấn cơ bản đầu tiên.

physiotherapy l vật lý trị liệu 

Physiotherapy is treatment to restore, maintain, and make the most of a patient’s mobility, function, and well-being. Physiotherapy helps through physical rehabilitation, injury prevention, and health and fitness. Physiotherapists get you involved in your own recovery.

Physiotherapists focus on both prevention and rehabilitation. Treatment can be for problems caused by injury, disease or disability.

Vật lý trị liệu là phương pháp điều trị để phục hồi, duy trì và tận dụng tối đa tính di động, chức năng và sức khỏe của bệnh nhân. Vật lý trị liệu hỗ trợ thông qua phục hồi chức năng, phòng ngừa thương tích, và sức khỏe và thể lực. Vật lý trị liệu giúp bạn tham gia vào sự phục hồi của riêng bạn. Các nhà vật lý trị liệu tập trung vào cả phòng ngừa và phục hồi chức năng. Điều trị có thể là do các vấn đề do chấn thương, bệnh tật hoặc khuyết tật gây ra.

podiatry l điều trị bệnh chân

Podiatry is one of the only health professions that focuses specifically on a certain area of the body. Podiatrists are experts in examining, analyzing and treating pathologies associated with the lower leg, ankle and feet. They can supply orthotics, which are tailor-made insoles, with padding and arch supports to relieve arch or heel pain. The orthotic is inserted into your shoe to realign your foot, alleviate pressure from vulnerable areas of your foot, or to simply make your shoes more comfortable. There are different types of orthotics which are designed for various activities, shoe gear and foot ailments. People wearing orthotics may experience relief from previous symptoms of discomfort or pain, preventing recurrence of foot, leg and other skeletal conditions. Almost anyone can benefit from orthotics. Orthotics can alleviate many common foot problems that cause pain and discomfort. they can help in situations of:
Flat feet
High-arched foot structure, Heel pain, Bunions, Morton neuroma, Callus formation, Chronic heel (plantar fasciitis), knee, or low back pain, Frequent ankle sprains, Gait abnormalities (feet point inward or excessively outward during walking), Shin pain (shin splints).