top of page

complementary medicine 

 liệu pháp y học bổ sung

Screen Shot 2018-08-09 at 4.23.38 PM.png
Complementary Medicine offers a range of therapeutic modalities, such as osteopathy, acupuncture, reiki, energy healing, reflexology, medical and clinical massage, deep tissue & sports therapy, traditional & herbal medicine, and nutrition, that compliments mainstream treatments and medical care.
Whether chronic or acute pain, injuries, anxiety, stress, sleep or digestion disorders, autoimmune deficiencies, our professional practitioners’ goals are to ease discomfort and improve your quality of life.
Liệu pháp Y Học bổ sung cung cấp một loạt các phương pháp trị liệu giúp hỗ trợ quá trình điều trị chính như nắn xương, châm cứu, reiki, liệu pháp năng lượng, mát-xa trị liệu, liệu pháp hỗ trợ cơ sâu hay thể thao, y học cổ truyền hay dinh dưỡng. Cho dù vấn đề của bạn là đau mãn tính hay cấp tính, chấn thương, lo lắng, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ hoặc tiêu hóa, mục tiêu của các chuyên gia của chúng tôi là làm giảm các vấn đè đó và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn.

acupuncture l châm cứu

Acupuncture is a healing practice originating from traditional Chinese medicine in which thin, specialized needles are placed at specific points in the body (acupuncture points) along specific energy lines to help with various conditions such as boosting blood circulation, relieving chronic pain, insomnia, anxiety and digestion issues.

Châm cứu là một phương pháp chữa lành có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc, sử dụng các kim châm cứu mỏng chuyên dụng để châm vào các điểm cụ thể trong cơ thể (huyệt) dọc theo các dòng năng lượng cụ thể để giúp chữa lành các vấn đề khác nhau như tăng cường lưu thông máu, giảm đau mãn tính, mất ngủ, lo lắng và các vấn đề về tiêu hóa. 

Call to book.

Akashic (Soul) Records for Clarity, Healing & Transformation l Thư viện vũ trụ Akashic làm sáng tỏ, chữa lành và thay đổi 

The Akashic Records are the energetic records for each soul about every past, present, and possible future incarnation, as well as the overall development of their soul and its purpose. Every soul has its own Akashic Records, overseen and protected by beings of light called the Record Keepers. Akashic Records, guide you to clarity around challenges you may experience to facilitate healing.

Akashic Records là một thư viện của mỗi linh hồn chứa đựng mọi hiện thân trong quá khứ, hiện tại và có thể cả trong tương lai, cũng như sự phát triển tổng thể của linh hồn và mục đích của nó. Mỗi linh hồn đều có Thư viện Akashic riêng của mình, được giám sát và bảo vệ bởi ánh sáng được gọi là Người bảo vệ. Akashic Records, hướng dẫn bạn làm sáng tỏ những thách thức bạn có thể phải đối mặt để tạo điều kiện chữa lành.

Call to book.

Be-activated | Kích ho

In order for survival, the body prioritizes the need to 1) breath 2) move and it is willing to sacrifice anything in order to meet these priorities.
BE ACTIVATED helps to build connectivity and resilience within the body. It is a simple technique that identifies and overrides cheat patterns and muscle
compensations by stimulating the nervous system to communicate with the muscles that have switched off. 
This is great for anyone who wants to see improvements in strength, flexibility, balance, speed, improve
performance or assist with injury recovery time. Why not move from a place of EXPANSION (power and integrity) instead of a place of IMPLOSION (pain and tightness). Come try for yourself!

Call to book.