complementary medicine 

 liệu pháp y học bổ sung

Screen Shot 2018-08-09 at 4.23.38 PM.png
Complementary Medicine offers a range of therapeutic modalities, such as osteopathy, acupuncture, reiki, energy healing, reflexology, medical and clinical massage, deep tissue & sports therapy, traditional & herbal medicine, and nutrition, that compliments mainstream treatments and medical care.
Whether chronic or acute pain, injuries, anxiety, stress, sleep or digestion disorders, autoimmune deficiencies, our professional practitioners’ goals are to ease discomfort and improve your quality of life.
Liệu pháp Y Học bổ sung cung cấp một loạt các phương pháp trị liệu giúp hỗ trợ quá trình điều trị chính như nắn xương, châm cứu, reiki, liệu pháp năng lượng, mát-xa trị liệu, liệu pháp hỗ trợ cơ sâu hay thể thao, y học cổ truyền hay dinh dưỡng. Cho dù vấn đề của bạn là đau mãn tính hay cấp tính, chấn thương, lo lắng, căng thẳng, rối loạn giấc ngủ hoặc tiêu hóa, mục tiêu của các chuyên gia của chúng tôi là làm giảm các vấn đè đó và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bạn.

acupuncture l châm cứu

Acupuncture is a healing practice originating from traditional Chinese medicine in which thin, specialized needles are placed at specific points in the body (acupuncture points) along specific energy lines to help with various conditions such as boosting blood circulation, relieving chronic pain, insomnia, anxiety and digestion issues.

Châm cứu là một phương pháp chữa lành có nguồn gốc từ y học cổ truyền Trung Quốc, sử dụng các kim châm cứu mỏng chuyên dụng để châm vào các điểm cụ thể trong cơ thể (huyệt) dọc theo các dòng năng lượng cụ thể để giúp chữa lành các vấn đề khác nhau như tăng cường lưu thông máu, giảm đau mãn tính, mất ngủ, lo lắng và các vấn đề về tiêu hóa. 

Call to book.

Akashic (Soul) Records for Clarity, Healing & Transformation l Thư viện vũ trụ Akashic làm sáng tỏ, chữa lành và thay đổi 

The Akashic Records are the energetic records for each soul about every past, present, and possible future incarnation, as well as the overall development of their soul and its purpose. Every soul has its own Akashic Records, overseen and protected by beings of light called the Record Keepers. Akashic Records, guide you to clarity around challenges you may experience to facilitate healing.

Akashic Records là một thư viện của mỗi linh hồn chứa đựng mọi hiện thân trong quá khứ, hiện tại và có thể cả trong tương lai, cũng như sự phát triển tổng thể của linh hồn và mục đích của nó. Mỗi linh hồn đều có Thư viện Akashic riêng của mình, được giám sát và bảo vệ bởi ánh sáng được gọi là Người bảo vệ. Akashic Records, hướng dẫn bạn làm sáng tỏ những thách thức bạn có thể phải đối mặt để tạo điều kiện chữa lành.

Call to book.

Be-activated | Kích ho

In order for survival, the body prioritizes the need to 1) breath 2) move and it is willing to sacrifice anything in order to meet these priorities.
BE ACTIVATED helps to build connectivity and resilience within the body. It is a simple technique that identifies and overrides cheat patterns and muscle
compensations by stimulating the nervous system to communicate with the muscles that have switched off. 
This is great for anyone who wants to see improvements in strength, flexibility, balance, speed, improve
performance or assist with injury recovery time. Why not move from a place of EXPANSION (power and integrity) instead of a place of IMPLOSION (pain and tightness). Come try for yourself!

Call to book.

chi nei tsang abdominal massage 

 liệu pháp massage nội tạng

The practice to learning Chi Nei Tsang will help you to clean out your intestines,
energize and detoxify the major internal organs.
Most people who practice Chi Nei Tsang abdominal massage feel that it alone is a life-changing experience.


Chi Nei Tsang is a hands on approach to health and referred to as the natural
holistic health practice of Medical Chi Kung (Qigong) to the abdomen.


It is a technique first taught by Taoist monks to enhance their health, detoxify the
body and improve their Chi. This practice has virtually disappeared from modern
China but was rediscovered and enhanced by Taoist Grandmaster Mantak Chia.

Call to book.

crystal healing reiki

liệu pháp năng lượng Reiki và tinh thể pha lê 

Reiki practitioners are channels that conduct the universal life force energy to dissolve blockages in the  different  levels  of  the  being  (physical,  emotional, mental,  and  spiritual),  and  to  help  harmonize the flow of energy between chakras. In a crystal healing sessions crystals are charged with Reiki energy and placed on and around the clients body. While the crystals work the Reiki practitioner will provide hands on Reiki resulting in more reiki energy working to dissolve blockages in the body.

Call to book.

the emotion code l Cung bậc cảm xúc

The Emotion/Body Code™ technique devised by Dr. Bradley Nelson is an energetic healing technique that uses specific questioning and muscle testing to find and remove trapped emotions & energies held in the body that can manifesting as either physical or emotional blocks. 

Whether you are, dealing with acute or chronic symptoms, seeking ways to prevent disease/pain or disability, or feel like your life isn’t as you want it to be and you’re cycling through the same unhealthy relationship patterns then this simple technique can give you new insight & show you how trapped emotions can cause all kinds of problems, and give you the means to release them.
As your certified Emotion Code Practitioner Yvonne has been trained to help you discover and regain the body’s natural ability to heal itself. 

Together we find out & clear what is compromising you to regain a healthier and happier YOU.

Call to book.

feldenkrais method l phương pháp feldenkrais

A system designed to promote bodily and mental well-being by conscious analysis of neuromuscular activity via exercises that improve flexibility and coordination and increase ease and range of motion.

The Feldenkrais Method is based on principles of physics, biomechanics, and an empirical understanding of learning and human development. Moshe Feldenkrais said, “We move according to our perceived self-image.” By expanding your perception and increasing awareness, you will become more aware of your habits and tensions and develop new ways of moving. By increasing sensitivity, the Feldenkrais Method assists you to live your life more fully, efficiently, and comfortably.

một hệ thống được thiết kế để thúc đẩy sức khỏe cơ thể và tinh thần bằng cách phân tích có ý thức về hoạt động thần kinh cơ thông qua các bài tập cải thiện tính linh hoạt và phối hợp và tăng tính dễ dàng và phạm vi chuyển động.

Call to book.

Holistic Health Consulting 

Most modern health problems wouldn't exist if we ate in accordance with the way nature intended. Hanna Larsen’s work centers on guiding her clients in the healing process and starting a path to vibrant health - 100% naturally. Hanna is an advocate of the mind-body approach, and with a Master’s in Social Work coupled with a Plant Based nutrition background, she addresses the root of her client’s concerns from a physical and emotional angle. Past clients of hers have successfully improved and healed a variety of health challenges, ranging from anxiety, diabetes type 2, high blood pressure, and chronic fatigue. When working with Hanna, you will learn how to use food as medicine and gradually implement small changes that lead you to your most glowing self. 

 

Chữa Lành Bệnh Tự Nhiên

 

Hanna Larsen là chuyên gia dinh dưỡng và giúp khách hàng chữa lành bệnh một cách tự nhiên. Hanna đã giúp người chữa lành và cải thiện các vấn đề như bệnh tiểu đường, béo phì, và bệnh tim. Cô ấy cũng giúp mọi người giảm cân. Bạn có thể cải thiện sức khỏe của bạn bằng việc thay đổi thói quen ăn uống - bạn không cần uống thuốc! Hanna có bằng thạc sĩ liên quan đến tâm lýở bên Mỹ và đã học về dinh dưỡng thực vật. Khi bạn làm việc với Hanna, bạn sẽ có động lực để thay đổi lối sống một cách tích cực

Call to book.

 

During Hypnotherapy you are guided into a state of deep relaxation, similar to a deep meditative trance, and the conscious faculties are reduced in order to trigger the powerful mental and physical self-healing processes that lie in the subconscious mind - the centre of all feelings, behaviors, beliefs, and memories. This allows deeper thoughts and feelings to come to the surface, helping to locate and essentially heal memories of past experiences, at times things you may not know are there, to make the positive and permanent changes you desire.

Hệ thần kinh xác định rằng tiềm thức của bạn hình thành nên hiện tại. Và phương pháp thôi miên cho phép bạn truy cập vào tiềm thức để thay đổi nhận thức của mình. Trong suốt quá trình thôi miên, một người sẽ được hướng dẫn đi đến một trạng thái thư giãn sâu, tương đồng với trạng thái thiền định sâu, và nhận thức của bạn bị giảm xuống để kích hoạt quá trình tự phục hồi về thể chất lẫn tinh thần. Quá trình này nằm sâu trong tiềm thức của chúng ta – trung tâm của tất cả cảm xúc, thói quen và trí nhớ. 

hypnotherapy l quy hồi & thôi miên

Call to book.