top of page

THE IMPORTANCE OF SLEEP TO OUR WELL-BEING

Many of us at least one time think about “Why do we need sleep?”, or “Why do our bodies automatically get sleepy at night?”. Simple questions but it does explain a lot about our well-being.

Why do we need sleep?

I used to think that sleeping is when our bodies begin to rest and relax. But recently I just found out that I was wrong the whole time. According to the page National Sleep Foundation, sleeping is when our bodies most active to function, do important processes, restore and strengthen the tissues and hormones. The researchers also found out that after we sleep we tend to “retain information and perform better on memory tasks”.

They also states that, during our sleep, our bodies experience 4 stages:

Stage 1 - Light sleep

I think this is when we are in the middle of being awake and asleep. We could be easily awaken by the surroundings like very small little noises.

Stage 2 - Onset of sleep

At this stage, our bodies starts to disengage with the surroundings; it becomes less sensitive with the external activities. The body's temperature begins to drop.

Stage 3 & 4 - Deep sleep

When we reach this point, our blood pressure also starts to drop; we breathe slower. The tissues are getting to be repaired; muscles are relaxed. The energy is restored. Simply this is when your body starts healing and building from the damages during your whole tiring day.

How much sleep do we need to a better well-being?

For the above to happen effectively, we - adults - need at least 7 - 9 hours of sleep everyday. The younger the more hours of sleep they need for the hormones to be released and grow during the night.


SỰ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC NGỦ ĐỐI VỚI SỨC KHOẺ


Rất nhiều người trong chúng ta luôn nghĩ “Vì sao chúng ta cần ngủ?”, hay “Vì sao cơ thể chúng ta lại tự động thấy buồn ngủ vào ban đêm?”. Câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng có thể giải thích được rất nhiều về sự khoẻ mạnh của cơ thể chúng ta.

Tại sao chúng ta cần ngủ?

Tôi từng nghĩ rằng ngủ là đơn giản để cơ thể nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng gần đây tôi phát hiện ra rằng tôi đã sai trong suốt thời gian qua. Theo trang National Sleep Foundation, ngủ là lúc cơ thể chúng ta hoạt động nhiều nhất. Nó trải qua những quá trình vô cùng quan trọng như khôi phục và làm giàu các tế bào và hóc-môn. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng, sau khi ta ngủ chúng ta có xu hướng “giữ lại những thông tin của ngày và trí nhớ hoạt động mạnh hơn"

Họ cũng đã nói rằng khi ngủ, cơ thể chúng ta sẽ trải qua ít nhất 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1 - Ngủ lim dim

Tôi nghĩ đây là quá trình mà cơ thể chúng ta đang ỏ giữa thức và ngủ. Trong giai đoạn này chúng ta rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động cho dù là rất nhỏ xung quanh.

Giai đoạn 2 - Chìm vào giấc

Ở giai đoạn này, cơ thể bắt đầu ngưng ‘kết nối' với thế giới bên ngoài; cơ thể bắt đầu ít nhạy cảm hơn với các tiếng động. Lúc này nhiệt độ cơ thể bắt đầu hạ dần.

Giai đoạn 3 & 4: Ngủ sâu

Ở điểm này, huyết áp bắt đầu giảm; chúng ta bắt đầu thở chậm hơn. Các tế bào bắt đầu được tái tạo; các mô cơ được thư giãn. Năng lượng cũng được khôi phục. Đơn giản thì vào giai đoạn này cơ thể chúng ta được giải toả, chữa lành và tái tạo sau các tổn thương tạo ra trong một ngày.

Chúng ta cần ngủ bao nhiêu để cải thiện sức khoẻ?

Để những giai đoạn trên được xảy ra hiệu quả, chúng ta - những người lớn - cần ngủ ít nhất từ 7-9 giờ mỗi ngày. Người càng trẻ càng cần ngủ nhiều hơn để hóc-môn và các tế bào có thể được giải phóng và phát triển.

0 comments

Comments


bottom of page