top of page

OSTEOPATHY AND SCIATICA - NẮN XƯƠNG & ĐAU THẦN KINH TỌA

sciatica is described as leg pain due to irritation from the sciatic nerve, the largest nerve in the body. the sciatic nerve runs the length of the leg, hence pain can be felt from the lower back, into the buttocks and down into the foot. the leg pain can often be more painful than the back pain.

5 things you can do to help yourself? 1.  stretch your gluteal (buttock) muscles. 2.  stretch the front of your hips (hip flexors muscles). 3.  improve mobility in your mid back (thoracic spine). 4.  avoid long periods of sitting – the worst thing to do if you have sciatica. 5.  stay active – but – the right activity. do’s: stay upright, walk as much as you can, limit sitting postures, bend your knees and keep your back straight. don’ts: prolonged sitting, bending from the waist, inactivity. each of the points above are exacerbated with being pregnant, as well as post-pregnancy. if leg pain persists, please see your osteopath.

for the full article: www.sportsandspinalgroup.com.au on nov. 15, 2016

đau thần kinh tọa được mô tả nhưng đau chân do kích ứng từ dây thần kinh hông, dây thần kinh lớn nhất trong cơ thể. các dây thần kinh hông chạy dài theo chiều dài của chân, do đó nếu có biểu hiện đau, bạn có thể cảm nhận từ lưng dưới, xuống mông và xuống dưới chân. đau chân thường có thể đau hơn đau lưng.

5 điều bạn có thể làm để tự giúp mình? 1. mở rộng cơ bắp (mông) của bạn 2. mở rộng hông trước (cơ chậu và cơ thắt lưng) 3. cải thiện sự di chuyển ở lưng giữa (thoracic spine) 4. tránh ngồi lâu – điều không nên làm nếu bạn bị đau thần kinh tọa 5. hoạt động nhiều – nhưng – chọn đúng hoạt động. nên làm: đứng thẳng, đi bộ càng nhiều càng tốt, giới hạn tư thế ngồi, gập đầu gối và thẳng lưng. không nên: ngồi trong thời gian dài, uốn thắt lưng, không hoạt động. mỗi điều trên đều có thể đau hơn nên bạn đang mang thai, hoặc sau khi mang thai. nếu cơn đau vẫn tiếp diễn, hãy tới gặp chuyên viên nắn xương. nguồn: www.sportsandspinalgroup.com.au (15.11.2016)

0 comments

Comments


bottom of page